HAMNREGLEMENTE

Sällskapet är en ideell förening som baserar sin verksamhet på frivilliga arbetsinsatser. Det åligger medlemmarna att bidra till den allmänna trevnaden och ordningen genom spontana insatser när behovet föreligger.

Reglerna för förtöjning baserar sig på försäkringsbolagens rekommendationer.


Allmänt:
Alla som besöker båtklubbens hamnområde är skyldiga att rätta sig efter nedanstående ordningsregler samt de ytterligare anvisningar och förhållningsregler som kan utfärdas av ansvariga hamnfunktionärer.Det åligger även alla som besöker klubbens hamnområde att bidra till den allmänna trevnaden. Att inte skräpa ned vare sig ute eller i klubbhus, toaletter eller andra utrymmen och plocka upp skräp och hålla snyggt inom området.

Tillträde:
Tillträde till hamnområde och klubbhus har medlemmar, deras familjer och gäster.

Hundar:
Hundar skall alltid hållas kopplade inom hamnområdet.

Grindar:
Grindarna skall hållas stängda och låsta.

Nycklar:
Nyckel till hamnområdet dvs magnetbrickan erhålles – mot fastställd avgift – av hamnfogdarna. Medlem som utträder ur båtklubben skall lämna tillbaka sina bricka per omgående men senast 2 veckor efter utträde.

Dricksvatten:
Tyvärr har klubben inte någon tillgång till dricksvattten.

Avfallshantering:
Torra sopor läggs i soptunnor vid grindarna. Vätskor, batterier och ackumulatorer får ej slängas i containern. De skall lämnas på av kommunen anordnade uppsamlingsplatser. Ackumulatorer kan lämnas på inköpsstället.

El i hamnen:
På både A- och B-bryggan finns jordade enfasiga eluttag vid belysningsstolparna. Dessa uttag får användas för laddning av batterier (maximalt ett dygn i sträck) och för normala elverktyg. Det är förbjudet att utan tillstånd av hamnfogdarna ansluta värmeelement eller andra energislukande apparater.

Brandsäkerhet:
För undvikande av brand i hamnen gäller följande. Påfyllning av bensin i fast monterad tank i båten bör helst inte ske vid bryggplats. Vid tankning skall huvudströmbrytare – som skall finnas monterad i båten – varafrånslagen och han för gasoltub vara stängd. Öppen eld såsom ljus, fotogenkök, kamin får ej vara tända i båten under tankning. Kontrollera att bränslesystemet är jordat och utan läckage samt att gasolinstallationen är tät. Påfyllning av diesel i fast monterad tank får t.v. ske vid bryggplatsen under iakttagande av samma försiktighet som gäller för bensin. Undvik spill!Brandsläckare av pulvertyp finns tillgänglig i klubbhuset, användes vid eventuell brand.

Transportkärror:
Ett par transportkärror finns placerade på hamnplanen. Dessa är endast avsedda för transporter inom hamnområdet och skall efter användandet ställas tillbaka på hamnplan. De får ej användas för transport av bensin, oljedunkar eller andra ”nedsmutsande produkter” som kan förorsaka skador på nästa båtägares transport av t.ex. båtdynor, kapell m.m.

Hamnplats:
Alla medlemmar, såväl med som utan hamnplats, skall vid ändring av adress, telefonnummer etc. omgående meddela detta till bryggansvarige. Begäran om ny bryggplats skall anmälas till bryggansvarige. De medlemmar som sökt hamnplats tilldelas plats enligt följande regler:

De som haft hamnplats föregående säsong tilldelas i första hand samma plats som föregående år, förutsatt att de har likvärdig båt. Återstående platser fördelas mellan nytillkommande sökande efter en senioritetsregel d.v.s. inträdesdatum i Sällskapet reglerar turordningen.
De medlemmar som inte kan tilldelas någon plats i första omgången placeras på en kölista likaledes enligt senioritetsregeln.

Hamnplats får ej överlåtas, lånas eller hyras ut i andra hand av den medlem som tilldelats platsen. Däremot skall ni meddela bryggansvarige om ni har för avsikt att inte sjösätta under året.


Standert:
Båtar som tilldelats hamnplats i Båtklubbens hamn skall föra en HBK-standert. Mindre båtar utan mast eller gös skall ha minst en HBK-dekal i fören.

Försäkring:
Båtar som har plats i båtklubbens hamn skall vara försäkrade och giltigt försäkringbevis ska skickas till Kassören.

Gästplats:
HBK-medlemmar och medlemmar i annan båtklubb kan i mån av utrymme erhålla en gästplats för längre eller kortare tid. Kontakta bryggansvarige för information om tillgänglighet.

Förtöjning:
Vanliga karbinhakar är ej tillåtna för förtöjning, s.k. MERX-hake skall användas.
Fjädrar i gummi skall alltid användas vid Y-bommar. På övriga platser kan även stålfjädrar användas. I övrigt se våra anvisningar.


Släpjollar:
Släpjollar placeras i strandkanten vid bryggändarna. Det är förbjudet att lägga jollar på någon annan plats i hamnen. Släpjollar får inte förtöjas i vattnet bredvid eller bakom båt som är förtöjd i hamnen.Släpjollar skall placeras med botten uppåt så att regnvatten ej kan samlas i jollen.

Arbetsplikt:
Klubben har för närvarande ingen arbetsplikt. Arbeten i hamnen baseras på frivilliga insatser.

Trafik i hamnen:
I hamnen och inom svajbojsområdet skall farten nedbringas så att andra båtar inte orsakas skada eller andra olägenheter. HÖGSTA FART I HAMNEN ÄR 3 KNOP.

Bojeka och hamnekor:
Till medlemmarnas disposition finns en räddningsbåt. Denna får användas för arbeten och transporter i hamnen och skall alltid återställas till sina ordinarie förtöjningsplatser – väl förtöjda och länsade.

Tvättning av båtar:
Har vi för närvarande inte möjlighet att hantera.

Fiske i hamnen:
Rensning av fisk inom hamnområdet är förbjudet. Spinnfiske är tillåtet vid ändan av bryggorna i hamnen inte mellan hamnplatserna.

Bilparkering:
Bilar kan på egen risk parkeras inanför grindarna på hamnplan. Parkera med hänsyn!! Ställ bilen så att så många som möjligt får plats. Parkering kan även ske på kommunens parkering. Parkering i eller vid nedfarten till bryggorna är inte tillåtet då det kan blockera framfarten för de som ska köra ner för lastning eller liknande.
Klubben tillhandahåller kommunens parkering vid Åbynäs under tiden 1:a oktober till 15:e maj. Det innebär att inga båtar får stå kvar efter den 15:e maj. Om inte detta efterlevs kan kommunen dra in utnyttjandet av parkeringen och då har vi ingen uppläggningsplats för våra båtar.


Sjösättning:
Sjösättning sker normalt den 1:a eller 2:a lördagen i maj, se hemsidans kalendarium för korrekta uppgifter.