En familjär båtklubb vid Åbynäs. Vill du bli medlem eller få tag i oss skicka ett mail till: info@holobk.se. Vi finns nu även på Facebook!

KALLELSE  till Hölö Båtklubbs årsmöte
Plats: Wij Gammelgård Datum: lördagen den 21/3 2020.
Tid kl. 12.00 - ca 14.00 inkl kaffe efter mötet.

Dagordning
1.  Mötets öppnande
2.  Godkännande av dagordning
3.  Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4.  Val av mötesfunktionärer  a/ Ordförande  b/ Sekreterare                      c/ Protokolljusterare
5.  Styrelsens årsberättelse
6.  Miljöfrågor, Genomgång av utfasning av TBT bottenfärger och miljöförvaltningens krav. (se information längre ner i detta dokument).
7.  Inkomna skrivelser och rapporter
8.  Revisorernas berättelse
9.  Ansvarsfrihet för styrelsen
10.Val till styrelse och andra funktionärer
·         Val av kassör för 2 år                                             Daniel Lindström
·         Val av styrelsesuppleant för 1 år                            Johan Nunjes
·         Val av 2 revisorer för 1 år                                      Sören Jonsson, Anita Wall
·         Val av valberedningskommitté, 2 pers, 1 år          Rasmus Thomsen, ?
·         Val av ombud till Wij G.gårds årssammanträde    Lars Nordström
·         Val av miljöombud                                                 Nicklas Kamperhaug
·         Val av 2 hamnfogdar för två år                              Tony Skillinghaug, Christoper Forsbäck
 
11.Fastställande av följande avgifter för 2020
     a/ Bryggplatser: A <2.4m 1350 kr, B 2,5m 1450 kr, C 3,0m 1550 kr, D 3,5m 1700 kr, E 4,0m 1850 kr
     b/ Medlems- 600 kr c/ Inträdesavgift  500 kr  d/ Bojplats 1000 kr e/ Släpjolle- 100 kr
     f/ Nyckeldep. 400 kr g/ Nyckelaktivering 500 kr
     h/ båtuppläggningsplats, vinter 250 kr/båt i/ trailerplats, sommar 150 kr/trailer
12.Fastställande av kostnadsersättningar
     Ordförande, Kassör, Bryggplatsansvarig, och Hamnfogdar, 999 kr+100 kr/mån teleersättning     Valberedare 100 kr/mån teleersättning
     Arbete i hamnen 50 kr/tim, Styrelsemöte 150 kr/möte
13.Planer för utveckling av hamnområde (läggs ut på hemsidan och på Facebook sidan innan mötet)
14.Fastställande av budget för 2020 (läggs ut på hemsidan och på Facebook sidan innan mötet)
15.Övriga frågor
16.Avslutning
 
STYRELSEN
 
Vänligen anmäl ert deltagande till info@holobk.se, eller någon i styrelsen, senast den 1 mars
 
 
 
Hölö BKs hemsida har adress ”www.holobk.se”. Vi finns också på facebook under namnet "Hölö båtklubb" följ oss även där. Övriga handlingar till årsmötet kommer att läggas upp på hemsidan och på Facebook sidan.
 

VIKTIGT !!
Samtliga medlemmar måste fylla i ny medlemsansökan. Anledningen till detta är först och främst att Båtklubben måste få information om den båt/båtar som du äger och vilken bottenfärg de har. Detta är krav från Miljöförvaltningen. Vi måste dessutom få din försäkran, på heder och samvete, vilken bottenfärg du har. Båtar som har bottenfärg med TBT måste saneras innan sjösättningen till 2021!! Är du minsta osäker på om din båt har underliggande lager av TNT måste din båt saneras.
Vi behöver som klubb också ha både mobilnr och din mailadress eftersom vi kommer framgent att kommunicera digitalt med våra medlemmar.
Du måste lämna in denna nya medlemsansökan med ALLA uppgifter ifyllda innan sjösättningen i vår.
Vi kommer att gå igenom detta på årsmötet.

 
Nedan kommer utdrag ur vår hamnrelgemente:
·        Alla båtar ska vara förtöjda så att de ej skadas eller skadar andra båtar eller brygga. Båtar får ej ligga kvar vid bryggan efter 30/11.
 
·        Alla båtägare ska ha ansvarsförsäkring på båt som ligger i Hölö båtklubbs hamn eller på uppläggningsplatts.
 
·        Kopia på försäkringsbesked för båtar i HBKs hamn ska inskickas till kassören. När detta är gjort och betalning för plats skett kommer bricka till bryggrindarna att aktiveras.
 
Den som inte betalar sin avgift innan sjösättning, får sin nyckel avaktiverad.
 
Väl mött
Styrelsen